جلسات


ردیف

عنوان جلسه

تاریخ برگزاری جلسه

حاضرین در جلسه

تصمیمات اخذ شده در جلسه

1

آشنایی با ستاد آینده نگاری و اولویت گذاری

18/3/94

خانم ها: تقوایی، و...

آقایان: کاظمی، پاکزاد، رزمی، علیزاده

-          نهایی سازی عناوین نشستها

-          تکمیل RFP  ها

-          آغاز پروژه ها