گزارشات

ردیف

عنوان گزارش

مجری

همکاران

تاریخ شروع

زمان اجرا

فایل چکیده گزارش

1

گزارش کلان روندهای شکل دهنده به آینده

 

 

 

 

 

2

گزارش کلان روندهای حوزه دفاع

 

 

 

 

 

3

گزارش کلان روندهای حوزه کشاورزی

 

 

 

 

 

4

گزارش کلان روندهای اقتصادی

 

 

 

 

 

5

گزارش کلان روندهای حمل و نقل