ماموریت‌های کارگروه

-         جهت‌دهی، راهبری و مدیریت پژوهش‌های مرتبط با توسعه و ترویج آینده نگاری و اولویت گذاری بر پایه‌ی تدوین نظام نیازمندی‌ها و مسائل کمیسیون های تخصصی و سایر ستادها

-         نظریه‌پردازی و ترویج دانش آینده نگاری در کشور

-         پشتیبانی علمی از تصمیم‌ها و برنامه‌های مبتنی بر اولویت گذاری و آینده نگاری

-         مشارکت در تدوین قوانین و برنامه‌های راهبردی توسعه‌ی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با تمرکز بر آینده نگاری و اولویت گذاری

-         پشتیبانی از تعامل و هم‌افزایی بازیگران و ذی‌نفعان پژوهش‌ها و مطالعات آینده نگاری و اولویت گذاری

-         حمایت از جامعه‌ی نخبگان مطالعات آینده نگاری و اولویت گذاری