فعالیت‌ها و برنامه‌ها

-         ارایه چارچوب بومی و جامع برای اولویت گذاری علم و فناوری (شامل روش شناسی و دستورالعمل انجام اولویت گذاری)

-         نظارت بر طرح آینده نگاری ملی

-         برگزاری نشستهای تخصصی (داخلی و خارجی)

-         تهیه، ترجمه، تالیف و نشر گزارش های تحلیل آینده-محور علم و فناوری های نوین و مرتبط با فعالیتهای کمیسیون های تخصصی به صورت دوره ای

-         تدوین سناریوهای علم و فناوری در ایران بر اساس  عدم قطعیت های موجود

-         حضور فعال در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری- آذر ماه 1394